Luna alba – La minor – Elena Gheorghe – Negativ Karaoke Demo by Gabriel Gheorghiu

Luna alba – La minor – Elena Gheorghe – Negativ Karaoke Demo by Gabriel Gheorghiu

Luna alba – La minor – Elena Gheorghe – Negativ Karaoke Demo by Gabriel Gheorghiu

Cumpara acum negativul complet al melodiei apasand butonul Buy Now

Pentru a asculta melodia originala apasa aici: Luna alba – Elena Gheorghe

Vezi si negativul melodiei: Tineretea mi s-a dus cu anii – Diana Bucsa

 


Luna alba – Elena Gheorghe – versuri

Luna alba, luna msheata,
Lunjineadza calea-aesta anvarligata
Geanlu ermu, dipu s-ancljisi
Ca ti-astringu-n bratsa, vruta, mashi tu yisi

Di analtu pitu frandza luna anghiliceashti
Cata-nghiosu mutreashti shi-nji mi fuvirseashti
Frati cu caravea, a-nji fudzi pi-amari
Ma a-nji dedu ti xeani, bana mea curbani.

Luna alba, luna msheata,
Lunjineadza calea-aesta anvarligata
Geanlu ermu, dipu s-ancljisi
Ca ti-astringu-n bratsa, vruta, mashi tu yisi

Minduieri amari s-alumta cu mini
Ca fara di tini nu va-nji hiba ghini
A-nji alepshu cali lai, nishtiuta
Sh-fugu ti eta tuta sh-nj-alasu a mea vruta.

Luna alba, luna msheata,
Lunjineadza calea-aesta anvarligata
Geanlu ermu, dipu s-ancljisi
Ca ti-astringu-n bratsa, vruta, mashi tu yisi

Fara tini bana iasti anvirinata
Fara tini feata, fara a ta njiata
Va nji-alasu caravea sh‘esta greaua cali
Fuviroasi xeani ti mirakili-a meali.

Luna alba, luna msheata,
Lunjineadza calea-aesta anvarligata
Geanlu ermu, dipu s-ancljisi
Ca ti-astringu-n bratsa, vruta, mashi tu yisi

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.